Svärkefors såg och kvarn

Svärkerfors

Vid Svärkefors stupar Skämningsforsån dramatiskt utför berget. Vattenkraften gav här upphov till flera småskaliga verksamheter. Under slutet av 1600-talet fanns två kvarnar och senare etablerades även ett sågverk. Vattenkraften drev också via linkraft ett stensliperi vid Brandstorps gård. I ån syns dammvallar och i terrängen finns stenfundament kvar efter sågverksanläggningen.

Resterna av dammen vid Svärkefors såg och kvarn utgjorde tidigare ett vandringshinder för fisk. Det fanns visserligen en fisktrappa vid dammen men den fungerade dåligt. För att lösa problemet har en ny fiskväg i form av ett s.k. omlöp byggts.

Ett omlöp är en mindre sidofåra med en slingrande form som fördelar fallhöjden över en längre sträcka. Utskovet har anpassats så att huvuddelen av vattnet går via omlöpet vid lågflöde. Omlöpet stod färdigt sent 2005 och redan hösten 2006 observerades lekvandrande öring från Vättern uppströms det tidigare vandringshindret.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder längre nedströms i Skämningsforsån har omlöpet medfört att samtliga av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i ån.