Utrivning av damm vid Stensfors

Stensfors

Strax nedströms vägen vid Stensfors i Skämningsforsån låg tidigare en mindre damm som länge utgjorde ett vandringshinder för fisk. Dammen revs dock ut 2008 och åtgärden har medfört att öring och annan fisk nu lättare kan vandra uppströms.

Dammen efter utrivning (foto Per Sjöstrand).

Dammen efter utrivning (foto Per Sjöstrand).

Utrivningen har tillsammans med övriga restaureringsåtgärder i Skämningsforsån medfört att samtliga av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i ån.