Omlöp under landsväg 195

Omlöp under LV195_Skämningsforsån

Vägtrummor är ofta svåra för fisk att passera eftersom de saknar sten och block som normalt skapar viloplatser för fisken under vandring. Lutar trumman skapas dessutom höga vattenhastigheter. Vägtrumman under landsväg 195 var av denna anledning tidigare ett svårt vandringshinder för fisk i Skämningsforsån.

Problemet har lösts genom att bygga ett s.k. omlöp genom vägporten på norra sidan om vägtrumman. Ett omlöp är en mindre sidofåra med en slingrande form som fördelar fallhöjden över en längre sträcka. Ett självreglerande utskov ca 10 meter uppströms vägtrumman gör att vattenflödet i omlöpet varierar med nivån i ån.

Omlöpet som färdigställdes 2005 har tillsammans med övriga restaureringsåtgärder i Skämningsforsån medfört att samtliga av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i ån.