Skämningsforsån

Skämningsforsån är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag för såväl fisket som naturvården och kantas av ett flertal kulturhistoriska lämningar. I närmiljön växer bl.a. strutbräken, långsvingel, lundelm och skärmstarr. Ån utgör lek- och uppväxtområde för Vätteröring och är ett reproduktionsområde för Vätterharr. Även de rödlistade arterna flodnejonöga och dunmossa förknippas med ån.

Klicka på de utmärkta områdena för mer information om respektive åtgärd.

 

Omlöp under landsväg 195 Utrivnings av damm vid Stenfors Svärkerfors såg och kvarn

Sedan 1987 kalkar man några våtmarker i den övre delen av Skämningsforsån. Kalkningen bidrar till att bevara bland annat den försurningskänsliga öringen i ån (se karta).

I Skämningsforsån fanns tidigare flera av människan skapade vandringshinder som försvårade eller omöjliggjorde för öringen att nå sina forna lekplatser. Åtgärder som vidtagits för att skapa fria vandringsvägar har dock medfört att öringen idag kan nyttja samtliga av sina ursprungliga lek- och uppväxtområden i ån. Produktionen av öringungar (smolt) som vandrar ut i Vättern har därmed ökat vilket är positivt för fisket i sjön.

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).