Sjörydsbäcken

Sjörydsbäcken är ett av de för Vätteröringens fortlevnad livsviktiga vattendrag som rinner till Vättern. Det är inte bara öringen som är beroende av bäcken, den utgör också lek- och uppväxtområde för den rödlistade arten flodnejonöga.

Sjörydsbäcken har under årens lopp modifierats kraftigt genom bl.a. uppdämning, dikning och kanalisering. Den är dessutom påverkad av såväl dräneringsvatten från åkrar som dagvatten från industriområde.

På grund av bäckens betydelse för Vätterns öringbestånd genomförs därför restaureringsåtgärder som syftar till att i möjligaste mån återställa bäcken till det tillstånd som den hade i förindustriell tid. Åtgärderna består bl.a. i anläggande av fiskvägar och sedimentationsdammar samt biotopvård i bäckfåran. Åtgärderna kommer att öka produktionen av öringungar (smolt) som vandrar ut i Vättern och därmed vara positiva för fisket i sjön.

 

                             

 

 

 

 

 

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).