Fiskevårdsåtgärder i Sjörydsbäcken

Sjörydsbäcken är ett av de för Vätteröringens fortlevnad livsviktiga vattendrag som rinner till Vättern. Det är inte bara öringen som är beroende av bäcken, den utgör också lek- och uppväxtområde för den rödlistade arten flodnejonöga.

Sjörydsbäcken har under årens lopp modifierats kraftigt genom bl.a. uppdämning, dikning och kanalisering (se karta). Den är dessutom påverkad av såväl dräneringsvatten från åkrar som dagvatten från industriområde. Ingreppen har haft en negativ påverkan på såväl bäckens självrenande förmåga som livsbetingelserna för vattenanknuten flora och fauna.

Karta från år 1877. Notera Sjörydsbäckens slingrande lopp.

Bildtext: Karta från år 1877. Notera Sjörydsbäckens slingrande lopp.

Öringen leker i oktober-november och är då beroende av att det finns väl syresatta lekbottnar bestående av grovkornigt grus och sten för att rommen ska utvecklas. När öringungarna kläcks på våren är de beroende av strömmande partier med grusig och stenig botten. Äldre öring behöver höljor och djupare partier i kombination med gömslen som block och död ved.

Mellan åren 2005–2007 har en rad restaureringsåtgärder utförts i vattendraget i syfte att skapa bättre livsbetingelser för vattenlevande djur och förhöja områdets naturvärden. På sträckan mellan mynningen i Vättern och Karlsborgsvägen flyter bäcken på ett mer naturligt sätt genom ett litet skogsområde. Genom att lägga ut grus och sten i bäckfåran har de livsmiljöer som öringen är i behov av för sin lek och uppväxt återskapats.

Att bevara och i vissa fall återskapa förutsättningarna för den biologiska mångfalden är ett tema som ständigt återkommer i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle. Åtgärderna i Sjörydsbäcken är ett bra exempel på hur man inom tätorten kan återställa ett starkt påverkat område till en ekologiskt fungerande naturmiljö.

 

Restaureringen av Sjörydsbäckens sträckning från mynningen i Vättern fram till Karlsborgsvägen har varit möjlig tack vare vällovlig sponsring av följande företag och organisationer:

Bertil Bergbom & Söner AB

Götvalls Bilservice AB

Hjoåns FVOF

Statoil Hjo

Lions Club Hjo