Fiskvägar Sjörydsbäcken

Här vid Åsens Egendom finns sedan lång tid tillbaka två mindre dammar. Dessa dammar utgjorde tidigare vandringshinder för bl.a. Vätteröring, vilket gjort att öringen inte har kunnat nyttja de uppströms belägna lek- och uppväxtområdena. Som ett led i restaureringen av Sjörydsbäcken och för att gynna Vätteröringen har fiskvägar därför anlagts vid dammarna.

Vid denna damm har det befintliga dammbröstet byggts om för att skapa framkomlighet för vandringsfisk. Nedströms dammbröstet har även en flackare sträcka skapats för att underlätta fiskvandring. Materialet som användes bestod uteslutande av natursten. Vid den andra dammen som ligger ca 300 meter längre uppströms har en självreglerande betongtrumma byts ut mot ett lämpligare alternativ ur fisksynpunkt. Att fiskvägarna fungerar står klart eftersom lekvandrande Vätteröring nu har observerats uppströms landsväg 195.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder längre nedströms i Sjörydsbäcken har fiskvägarna vid Åsens Egendom medfört att fler av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i ån.