Nykyrkebäcken

Nykyrkebäcken utgör härads-, kommun- och sockengräns samt sedan 1998 länsgräns mellan Jönköpings och Västra Götalands län. Tidigare utgjorde bäcken gräns till Hökensås häradsallmänning (fastslagen år 1690) som gav Visingsöbönderna rätt till bete och skog.

Klicka på de utmärkta områdena för mer information om respektive åtgärd.

Nykyrkebäcken

Bäcken klassas som regionalt särskilt värdefull för såväl fisket som naturvården och kantas av ett flertal kulturhistoriska lämningar. Nykyrkebäcken utgör lek- och uppväxtområde för Vätteröring och det rödlistade flodnejonögat. I närmiljön växer bl.a. lundarv.

Sedan 1991 kalkar man några våtmarker i den övre delen av Nykyrkebäcken. Kalkningen bidrar till att bevara bland annat den försurningskänsliga öringen i bäcken (se karta).

I Nykyrkebäcken finns flera av människan skapade vandringshinder som tidigare försvårade för öringen att nå sina forna lekplatser. Åtgärder som vidtagits för att skapa fria vandringsvägar har dock medfört att öringen idag kan nyttja samtliga av sina ursprungliga lek- och uppväxtområden i ån.

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).