Fiskevårdsåtgärder i Nykyrkebäcken

Vägtrumma LV 195_Nykyrkebäcken

Vägtrumman under landsväg 195 var tidigare ett svårt vandringshinder för fisk eftersom vattenhastigheten var hög och de naturliga strukturer som normalt skapar viloplatser för fisk i ett vattendrag saknades.

År 1996 anlades därför bassänger direkt nedströms vägtrumman för att öringen lättare ska kunna ta sats och hoppa in i trumman. Dessutom placerades aluminiumstegar inuti trumman för att bromsa upp vattnet och skapa strömlä för fisken under vandring. Att åtgärden fungerar har visat sig genom att lekfisk och årsyngel från Vätteröring har iakttagits uppströms vägtrumman.

Grenar och annat löst material fastnar dock lätt i aluminiumstegarna vilket innebär att trumman måste rensas med jämna mellanrum. I början på 2000-talet provades därför att skapa trösklar med natursten inne i trumman, men det var svårt att få dessa att ligga kvar.

Cirka 100 meter uppströms vägtrumman längs åns norra strand finns lämningar efter kvarn, såg, benstamp samt två raserade dammvallar. Vid dammvallarna har mindre fiskevårdsåtgärder vidtagits genom att för hand flytta på vissa stenar i syfte att underlätta fiskvandring.

Restaureringsåtgärderna i Nykyrkebäcken har medfört att samtliga av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i bäcken.