Lillån

Lillån är ett nationellt och regionalt särskilt värdefullt vattendrag för fisket respektive naturvården. Lillån har sin upprinnelse i det unika källflödet Skams håla som är belägen i skogen norr om Hallbystugan. Under höstarna bedrevs förr ett omfattande fiske efter öring i ån. Utmed ån finns ett flertal fornlämningar. Lillån utgör lek- och uppväxtområde för Vätteröring och reproduktionsområde för Vätterharr. Även de rödlistade arterna flodnejonöga och kungsfiskare förknippas med ån.

Klicka på de utmärkta områdena för mer information om respektiva åtgärd.

Lillån

Omlöpet vid Månseryd Sjöåkradammen Attarpsdammen Omlöpet vid Månseryd

I Lillån fanns tidigare flera av människan skapade vandringshinder som försvårade eller omöjliggjorde för öringen att nå sina forna lekplatser. Åtgärder som vidtagits för att skapa fria vandringsvägar har dock medfört att öringen idag kan nyttja samtliga av sina ursprungliga lek- och uppväxtområden i ån (se karta). Produktionen av öringungar (smolt) som vandrar ut i Vättern har därmed ökat vilket är positivt för fisket i sjön.

diagram öringproduktion Lillån Bankeryd

Bildtext: När samtliga Vätterbäckar är restaurerade kommer årsproduktionen av öring att öka med 37%, vilket motsvarar ca 20 000 individer.

 

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).