Sjöåkradammen

Sjöåkradammen

Här låg tidigare den s.k. Sjöåkradammen. Dammen byggdes 1907 för att förse bl.a. Sjöåkra gård med elektricitet. År 1917 byggdes Juneverken och då byttes likströmsgeneratorn ut mot en växelströmsgenerator för att leverera elkraft till den nya fabriken. Sjöåkradammen kom i folkmun att benämnas som ”Junedammen”.

Dammen var tidigare det första vandringshindret för Vätteröring i Lillån eftersom en gammal fiskväg vid dammen inte fungerade. Under flera år på 1990-talet fångades istället lekvandrande öringar nedströms dammen och återutsattes uppströms Attarpsdammen. Sommaren 2000 revs Sjöåkradammen och en naturlig stenbeklädd åfåra återskapades där dammen legat.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder längre uppströms i Lillån har utrivningen medfört att samtliga av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i ån.