Omlöpet vid Månseryd

Månseryd

Vid Månseryd har det tidigare funnits en kvarn. Kvarndammen finns bevarad och ligger ca 9 km uppströms Lillåns mynning i Vättern. Dammen utgjorde tidigare det längst uppströms belägna vandringshindret för Vätteröring i Lillån.

För att fisk skulle kunna simma förbi dammen byggdes år 2007 ett omlöp längs åns södra kant. Ett omlöp är en mindre stenbeklädd sidofåra med en slingrande form som fördelar fallhöjden över en längre sträcka. Ett självreglerande utskov gör att vattenflödet i omlöpet varierar med nivån i dammen.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder längre nedströms i Lillån har omlöpet medfört att samtliga av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i ån.