Attarpsdammen

Attarpsdammen

Attarpsdammen anlades på 1920-talet tillsammans med ett mindre kraftverk för att förse Attarps gård med elektricitet. Dammen brast på 1940-talet varvid Lillån återtog sin ursprungliga åfåra. Naturmiljön utmed ån och det gamla dammområdet var dock sankt och otillgängligt varför dammen återskapades åren 1969-1970.

Dammen utgjorde tidigare ett svårt vandringshinder för fisk i Lillån. Det fanns visserligen en äldre fiskväg vid dammen men den fungerade dåligt. År 2006 byggdes en ny fiskväg i form av ett 150 meter långt omlöp. Ett omlöp är en mindre stenbeklädd sidofåra med en slingrande form som fördelar fallhöjden över en längre sträcka. Ett självreglerande utskov gör att vattenflödet i omlöpet varierar med nivån i dammen.

Attarpsdammen ingår idag i en parkmiljö och utgör även ett sportfiskeområde för barn och ungdomar. Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder i Lillån har omlöpet medfört att samtliga av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i ån.