Knipån

Knipån är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag för såväl fisket som naturvården och kantas av ett flertal kulturhistoriska lämningar. I närmiljön växer bl.a. ramslök (enda lokalen i Habo), vattenskräppa, lundarv, strutbräken och vätteros Ån utgör lek- och uppväxtområde för Vätteröring och är ett viktigt reproduktionsområde för Vätterharr. Även de rödlistade arterna flodpärlmussla och flodnejonöga förekommer i ån.

Klicka på de utmärkta områdena för mer information om respektive åtgärd.

Knipån

Kvarnekulla Skårhultsdammen Kvarnekulla Skårhultsdammen

Sedan 1991 kalkar man Furusjön och Knipesjön i den övre delen av Knipån. Kalkningen bidrar till att bevara bland annat den försurningskänsliga öringen och flodpärlmusslan i ån (se kartan).

I Knipån finns flera av människan skapade vandringshinder som försvårar eller omöjliggör för öringen att nå sina forna lekplatser. Idag pågår därför arbete med att på olika sätt skapa fria vandringsvägar så att öringen ska kunna nyttja större delar av sina ursprungliga lek- och uppväxtområden. Detta skulle öka produktionen av öringungar (smolt) som vandrar ut i Vättern och därmed vara mycket positivt för fisket i sjön.

diagram öringproduktion Knipån

Bildtext: När samtliga Vätterbäckar är restaurerade kommer årsproduktionen av öring att öka med 37%, vilket motsvarar ca 20 000 individer.

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).