Skårhultsdammen

Skårhultsdammen

Skårhultsdammen som är belägen ca 3 km uppströms Knipåns utlopp i Vättern. Dammen byggdes i början av 1920-talet och fungerade då som regleringsdamm för Kvarnekulla kraftverk. Elproduktion pågick sedan fram till 1980-talet då Kvarnekulla kraftverk lades ner. Delar av den gamla kraftverkstuben som ledde vattnet mellan dammen och kraftverket finns fortfarande bevarad. Dammen lagligförklarades först 1991.

Skårhultsdammen har länge använts för vattenuttag till omgivande jordbruksmark. Detta medförde att vattennivån i Knipån nedströms Skårhultsdammen tidvis kunde bli väldigt låg. Särskilt under sommaren då behovet av bevattning är som störst samtidigt som flödet i vattendraget är naturligt lågt. Dammen hade även flera andra negativa konsekvenser för Knipåns ekologi. Ett av de största problemen var att den utgjorde ett definitivt vandringshinder för bland annat öring och flodnejonöga från Vättern. Rovfiskar som gädda och abborre trivdes i dammen, vilket var negativt för den stationära öringen uppströms.

Dammen gjorde också att vattentemperaturen nedströms blev onaturligt hög. Temperaturmätningar i Knipån visade på i genomsnitt två grader varmare vatten under sommarmånaderna nedströms dammen än ovanför. Maxtemperaturen var fyra grader högre nedströms än uppströms Skårhultsdammen. Öring trivs bättre i kallt vatten och för hög värme kan vara stressande för fisken.

Mer vatten i dammen och fria vandringsvägar

För att komma tillrätta med problemen anlades under 2009-2010 Sveriges längsta omlöp runt Skårhultsdammen samtidigt som dammen muddrades och utvidgades. Totalt har 55 000 m2 sediment schaktats bort, vilket gjort att dammens vattenvolym har ökat från 25 000 m2 till 80 000 m2. Syftet med omlöpet och utvidgningen av dammen var att skapa fria vandringsvägar runt dammen och att minska vattenuttagets påverkan på ån. Genom att dammen endast fylls på i samband med högflöden under våren fungerar den som magasin under bevattningsperioden utan att tillrinnande vatten behöver tas i anspråk. På så sätt kan allt vatten gå via omlöpet under sommaren.

Anläggande av omlöpet runt Skårhultsdammen (Foto: Michael Bergström).

Anläggande av omlöpet runt Skårhultsdammen (Foto: Michael Bergström)

 

 Skårhultsdammen är tömd och bottensedimentet kan schaktas bort för att fördjupa dammen (Foto: Michael Bergström).

Skårhultsdammen är tömd och bottensedimentet kan schaktas bort för att fördjupa dammen (Foto: Michael Bergström).

Tack vare att lekgrus lagts ut finns möjlighet för öringen att leka även i omlöpet (Foto: Michael Bergström).

Tack vare att lekgrus lagts ut finns möjlighet för öringen att leka även i omlöpet (Foto: Michael Bergström).