Kvarnekulla

Kvarnekulla

Få platser i Jönköpings län har en så rik och varierad industrihistoria som Kvarnekulla vid Knipån. Ortnamnet för tankarna till kvarndrift, förmodligen med rötter i medeltiden. Ån faller här närmare 60 meter inom loppet av en knapp kilometer och har under åren givit upphov till ett flertal olika verksamheter.

Från år 1688 finns uppgifter om sågdrift och det har även funnits en väderkvarn i närområdet. Under 1800-talets senare hälft var platsen viktig för den lokala industrin och år 1921 anlades en kraftstation vilken betraktas som ursprunget till nuvarande Habo Kraft AB.

Idag finns lämningar kvar i form av två dammar i natursten och en välbevarad stenvalvbro längs den gamla riksvägen mot Hjo. I närområdet finns även grunder efter bl.a. industrilokaler och spår efter en ödelagd trädgårdsanläggning.

Dammarna och fallet under gamla Hjovägen utgjorde tidigare vandringshinder för fisk. För att underlätta för framför allt Vätteröring att ta sig förbi dammarna byggdes därför år 2008 ett långt omlöp utmed södra delen av ån. Ett omlöp är en mindre sidofåra med en slingrande form som fördelar fallhöjden över en längre sträcka.

Omlöpet vid Kvarnekulla är med sina 570 meter det hittills längsta i Sverige och har medfört att större delar av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i Knipån.

 

 Läs mer här om Vägtrummor och Omlöp vid Kvarnekulla: