Biotopvård i vägtrumma under landsväg 195

Lv 195_Hornån

Vägtrumman var tidigare ett svårt vandringshinder för fisk eftersom vattenhastigheten var hög och de naturliga strukturer som normalt skapar viloplatser för fisk i ett vattendrag saknades.

Genom att placera ut sten och block av olika storlek i vägtrumman har en mer naturlig bottenstruktur skapats. Åtgärden som genomfördes 2007 blev mycket lyckad och resulterade i att såväl öring som mer simsvaga arter nu har lättare att passera vägtrumman.

Vägtrumma innan åtgärd

Vägtrumma innan åtgärd (foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)

Vid Kilåsenforsen ca 300 meter längre nedströms har dessutom en lång naturlig fall- och forssträcka justerats något genom omplacering av block i syfte att underlätta fiskvandring.