Källebäcken övre

Källebäcken övre

Hornån har vid Källebäcken en fallsträcka som genererat kraft till olika industriella anläggningar. På platsen låg en regleringsdamm som användes för att ge kraft till Källebäckens Laggkärlsfabrik som grundades här 1920. Vattenkraftstationens turbin nedströms dammen försåg fabriken med elkraft. Laggkärlsfabriken utsattes för brand 1938, men lokalerna återuppbyggdes. I fabriken tillverkades tvättbaljor, saltkärl, bykkar, paraplyställ m.m. Fabriken är idag nedlagd.

Regleringsdammen utgjorde länge ett svårt vandringshinder för fisk och sedan kraftverksdriften upphörde hade den inte längre någon praktisk funktion. Det fanns en äldre fisktrappa i anslutning till dammen, men denna fungerade dåligt. Hösten 2007 revs därför dammen ut. Genom att stegvis sänka dammen undveks att de sediment som under åren ansamlats på botten grumlade vattnet vid utrivningen. De blottlagda sedimenten deponerades sedan utmed den södra strandkanten.

Dammen vid Källebäcken övre innan utrivningen

Dammen vid Källebäcken övre innan utrivningen (foto: Jönköpings läns museum)