Hornån

Hornån är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag för såväl fisket som naturvården och kantas av ett flertal kulturhistoriska lämningar. Ån utgör lek- och uppväxtområde för Vätteröring och är ett viktigt reproduktionsområde för Vätterharr. Även de rödlistade arterna flodpärlmussla och flodnejonöga förekommer i ån.

Klicka på de utmärkta områdena  för mer information om respektive område.

 

Starbäcks laxfiskeplats Biotopvård i vägtrumma under landsväg 195 Källebäcken övre Hallefors

Sedan 1984 kalkas Hornsjön och sedan 1989 även några våtmarker i den övre delen av Hornån. Kalkningen bidrar till att bevara bland annat den försurningskänsliga öringen och flodpärlmusslan i ån (se karta)..

I Hornån finns flera av människan skapade vandringshinder som försvårar eller omöjliggör för öringen att nå sina forna lekplatser. Idag pågår därför arbete med att på olika sätt skapa fria vandringsvägar så att öringen ska kunna nyttja större delar av sina ursprungliga lek- och uppväxtområden. Detta skulle öka produktionen av öringungar (smolt) som vandrar ut i Vättern och därmed vara mycket positivt för fisket i sjön.

diagram öringproduktion Hornån

Bildtext: När samtliga Vätterbäckar är restaurerade kommer årsproduktionen av öring att öka med 37%, vilket motsvarar ca 20 000 individer.

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).