Hallefors

Hallefors

Vid Hallefors, forsen mellan två berghällar, är Hornåns fall närmare tre meter högt. Tillgången på vattenkraft gav här upphov till flera småskaliga verksamheter; bl.a. en såg, en smedja och ett vagnmakeri. Lämningar efter verksamheterna finns ännu kvar i form av en vattenhjulsränna och ett vattenhjul.

På grund av den höga fallhöjden är vattenfallet vid Hallefors ett svårforcerat vandringshinder för fisk och uppströms finns stora arealer lämpliga lek- och uppväxtområden för öring. För att underlätta för öring att ta sig förbi vattenfallet byggdes år 2007 ett s.k. omlöp på norra sidan om ån. Ett omlöp är en mindre sidofåra med en slingrande form som fördelar fallhöjden över en längre sträcka. Omlöpet vid Hallefors är ca 25 m långt har en genomsnittlig lutning på ca 7 %.