Biotopvård i vägtrumma under länsväg 195

Vägtrumman var tidigare ett svårt vandringshinder för fisk eftersom vattenhastigheten var hög över den släta betongbotten. De naturliga strukturer som normalt skapar viloplatser för fisk i ett vattendrag saknades.

Vägtrumma LV 195_Hökesån

Genom att placera ut sten och block av olika storlekar i vägtrumman har en mer naturlig bottenstruktur skapats. Åtgärden som genomfördes 2007 blev mycket lyckad och resulterade i att såväl öring som mer simsvaga arter nu har lättare att passera vägtrumman.

Vägtrumma LV 195

Vägtrumman innan åtgärd (foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder i Hökesån har åtgärden medfört att större delar av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i ån.