Hökesån

Hökesån klassas i arbetet med miljömålet Levande Sjöar och Vattendrag som nationellt särskilt värdefull för fisket och nationellt värdefull för naturvården. Ån kantas även av ett flertal kulturhistoriska lämningar och i närmiljön växer bl.a. strutbräken, skogsstarr, lundarv och hässleklocka. Hökesån utgör lek- och uppväxtområde för Vätteröring och reproduktionsområde för Vätterharr. Även de rödlistade arterna flodpärlmussla och flodnejonöga förknippas med ån.

Klicka på de utmärkta områdena för mer information om respektive åtgärd

Pirkåsabäcken Laggaredammen Förbättrad vattenkvalitet och biotopvård Biotopvård i vägtrumma under länsväg 195 Suttrans laxfiskeplats

Kalkning i den övre delen av Hökesån började 1980. Efter 2005 har ingen kalk tillförts området eftersom ån har återhämtat sig. Kalkningen bidrar till att bevara bland annat den försurningskänsliga öringen och flodpärlmusslan i ån.

diagram öringproduktion Hökesån

Bildtext: När samtliga Vätterbäckar är restaurerade kommer årsproduktionen av öring att öka med 37%, vilket motsvarar ca 20 000 individer.

 

 

Suttrans laxfiskeplats Biotopvård i vägtrumman under länsväg 195 Förbättrad vattenkvalitet och biotopvård Laggaredammen Pirkåsabäcken

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).