Pirkåsabäcken

Pirkåsabäcken är ett naturskönt biflöde till Hökesån med en stor andel strömmande sträckor. I den nedre delen, som även kallas Kvillabäcken, har en kvarn med tillhörande damm legat. Lämningar efter dammvallen finns bevarade och här har också järnslagg påträffats. Längre uppströms i bäcken har en snickerifabrik, en såg och ytterligare en kvarn funnits.

Pirkåsabäcken

Utrivningen av Laggaredammen i Hökesån år 2005 medförde att stora lek- och uppväxtområden för Vätteröring tillgängliggjordes även i Pirkåsabäcken. I bäcken finns dock avsnitt som p.g.a. stor fallhöjd är svåra att passera för öring. I syfte att underlätta uppvandring av öring har därför vissa mindre fiskevårdsåtgärder genomförts i bäcken under 2005 och 2006.

Tillsammans med restaureringsåtgärderna i Hökesån har åtgärderna i Pirkåsabäcken medfört att större delar av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i de båda vattendragen.