Laggaredammen

Laggaredammen

Utvinning av vattenkraft från Hökesån hade en avgörande betydelse för den industriella utvecklingen i Habo. Ett exempel på detta är den stora Laggaredammen som byggdes år 1897 och som försåg Habo Laggkärlsfabrik med vattenkraft. Dammvallen var tre meter hög och bestod av granitblock. Ett turbinhus anlades i Hökesåns ravin nedanför dammen. Kraftöverföringen mellan turbinen och fabrikens axelledningar skedde med linor. År 1920 ersattes turbinhuset med en elektrisk kraftstation. Vattnet leddes från dammen till kraftstationen via en lång trätub. När laggkärlsfabriken avvecklades i början av 1960-talet lades också kraftverket ned. Dammen revs år 2005.

Laggaredammen

Äldre foto på Laggaredammen och turbinhuset med lindrift. (foto: Jönköpings läns museum)

Att riva en damm

Laggaredammen var tidigare ett vandringshinder för fisk, vilket innebar att den var omöjlig att passera. Det fanns visserligen en fisktrappa i form av en s.k. denilränna men denna fungerade inte.

Utrivningen av Laggaredammen var ett pilotprojekt när det gäller dammutrivningar i Jönköpings län. År 2002 hölls ett informationsmöte med berörda markägare. Sedan följde en del förundersökningar såsom kartering och provtagning av bottensediment. I samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion beslutades att låta en del av dammvallen stå kvar.

Dammens bottenluckor öppnades försiktigt i november 2003. Vattennivån i dammen tilläts därefter pendla med flödet i ån vilket resulterade i att den naturliga och mycket fina åfåran successivt spolades fram. En mindre sedimentfälla anlades uppströms luckorna för att fånga upp en del av den sand som kom i rörelse vid avsänkningen.

Våren 2004 öppnades bottenluckorna helt så att fisk kunde ta sig igenom. Under sommaren 2004 såddes gräs på den blottlagda dammbotten och i november samma år erhölls tillstånd från Miljödomstolen för utrivningen. Efter rivningen av betongdammen 2005 byggdes en ny gångbro strax nedströms den forna dammen. Projektet var med detta avslutat.

Laggaredammen 2001

Laggaredammen år 2001 med den gamla denilrännan till höger i bild. (foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)

Positiva miljöeffekter

Utrivningen medförde att en ca 150 meter lång sträcka med strömmande vatten återskapades inom det tidigare indämda området. Dessutom tillgängliggjordes ytterligare ca 1 500 m2 och 2 400 m2 lek- och uppväxtområde för Vätteröring i Hökesån respektive Pirkåsabäcken.

De positiva effekterna lät inte vänta på sig. Redan våren 2004 kunde det konstateras att flodnejonöga lekte på de nya strömsträckorna. På hösten 2004 lekte även Vätteröring här och påföljande år kunde det konstateras att tätheten av öringungar hade ökat markant uppströms den forna dammen.

diagram elfiske Laggaredammen

Resultat från elfiske uppströms Laggaredammen 2001-2006.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder i Hökesån har utrivningen medfört att större delar av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i ån.