Förbättrad vattenkvalitet och biotopvård

Reningsverket

 I Hökesån släpptes tidigare renat avloppsvatten från Habo tätorts avloppsreningsverk ut. Sedan hösten 2003 leds avloppsvattnet inte längre till Hökesån utan till en serie efterbehandlingsdammar vid Sillavadet. Efter detta reningssteg avleds vattnet direkt ut i Vättern.

Hökesåns vattenkvalitet har efter denna åtgärd förbättrats avsevärt vilket bekräftats av elprovfisken före och efter åtgärden. Provfiskena visar att tätheten av öring nedströms reningsverket har ökat påtagligt vilket tyder på att avloppsvattnet tidigare påverkade öringbeståndet negativt.

På platsen fanns tidigare rester av en äldre damm och uppströms denna på en sträcka av ca 200 meter var ån rensad. År 2002-2003 biotopvårdades därför sträckan genom utplacering av block, sten och lekgrus så att en naturlig bottenstruktur återskapades.