Hjällöbäcken

Hjällöbäcken är ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag för fisket och utgör ett mycket betydelsefullt lek- och uppväxtområde för Vätteröring. På våren leker även Vätterharr och den rödlistade arten flodnejonöga här. Förr var bäcken en viktig källa för vattenkraft och flera kvarnar, dammar och rester av anläggningar finns bevarade.

Klicka på de utmärkta områdena för mer information om respektive åtgärd.

Hjällöbäcken har ett naturligt surt vatten utan motståndskraft mot ytterligare försurningspåverkan. Kalkning av omkringliggande våtmarker har därför genomförts sedan 1995 bl.a. i syfte att motverka försurningsskador på bestånden av öring och harr.

I Hjällöbäcken finns flera av människan skapade vandringshinder som tidigare försvårade eller omöjliggjorde för öringen att nå sina forna lekplatser. Åtgärder har därför genomförts för att på olika sätt skapa fria vandringsvägar så att öringen ska kunna nyttja fler av sina ursprungliga lek- och uppväxtområden. Detta har ökat produktionen av öringungar (smolt) som vandrar ut i Vättern och har därmed varit positivt för fisket i sjön.

diagram öringproduktion Hjällöbäcken

Bildtext: När samtliga Vätterbäckar är restaurerade kommer årsproduktionen av öring att öka med 37%, vilket motsvarar ca 20 000 individer.

 

           

 

 

 

Gate kvarn Hjällö kvarn Hjällö kvarn Gate kvarn

För information om fiskeregler i Vättern och Vätterbäckarna, se regelblad (pdf).