Hjällö kvarn

Hjällö kvarn har månghundraåriga anor. Under 1500-talet var den en s.k. skattekvarn och lydde under Vadstena kloster. Den är omnämnd på Hjällökartan från 1686 med följande mening :”Är och en såg samt qwarn till gården, hwarwid mjölnaren bor och hafer en åkerlycka”. Kvarnen var i bruk in på 1920-talet och ändrades senare till kraftstation.

Hjällö kvarn

Dammen vid Hjällö kvarn utgjorde länge ett vandringshinder för fisk. År 1999-2001 anlades därför som ett led i den biologiska återställningen av kalkade vattendrag ett omlöp förbi dammen. Ett omlöp är en mindre sidofåra med en slingrande form som fördelar fallhöjden över en längre sträcka.

I samband med byggandet av omlöpet upptäcktes en gammal konstruktion av stockar. Av allt att döma handlar det om en mycket tidig fördämningsanläggning. Analyser har visat att de yngsta stockarna var fällda vinterhalvåret 1567 – 68.

Dammen har omformats till en sidodamm och omlöpet passerar dammvallen genom en valvbåge. Omlöpet är dimensionerat för de flöden som naturligt förekommer i vattendraget. Dammen får sitt tillskott av vatten genom en inloppsränna av trä och nivån regleras med sättare vid inloppet.

Åtgärden blev lyckad och vid elfiskeundersökningar på ett par platser i bäcken mellan Vättern och den uppströms belägna Gate kvarn har höga tätheter av öringungar konstaterats.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder längre uppströms har omlöpet vid Hjällö kvarn medfört att större delar av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i Hjällöbäcken.