Gate kvarn

Gate kvarn byggdes på 1880-talet men fick troligen sitt nuvarande utseende omkring 1924. Det ursprungliga vattenhjulet ersattes senare av en turbin. Kvarnen togs ur bruk på 1980-talet. Dammbyggnaden är en s.k. jorddamm med en totalhöjd av ungefär 3 m.

Gate kvarn

Dammen vid Gate kvarn utgjorde länge ett vandringshinder för fisk. År 2007 anlades därför en fiskväg i anslutning till dammen. Fiskvägen är ca 30 meter lång och nivåskillnaden mellan fiskvägens övre och nedre ände är 2,2 m vilket ger en total lutning av ca 7 %. Åtgärden blev lyckad och det har konstaterats att lekvandrande Vätteröring använder sig av fiskvägen.

Tillsammans med övriga restaureringsåtgärder längre nedströms har fiskvägen medfört att större delar av Vätteröringens ursprungliga lek- och uppväxtområden har tillgängliggjorts i Hjällöbäcken.