Så kan vi utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg

Experterna i den av regeringen tillsatta vargkommittén har enats om en åsiktsförklaring som ett första steg mot den handlings- och genomförandeplan som kommittén anser vara nödvändig för att åstadkomma en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik. Dokumentet överlämnas i dag till miljöminister Lena Ek.

Åsiktsförklaringen visar på en betydande samsyn kring viktiga frågor som behovet av skyddsjakt och skadeförebyggande åtgärder vid vargangrepp samt genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige.

De organisationer som är företrädda i kommittén har inte frångått de synpunkter på politiken som de har framfört i andra sammanhang. Genom att ställa sig bakom åsiktsförklaringen accepterar de emellertid en kompromiss som kan utveckla nuvarande rovdjurspolitik för varg i mer hållbar riktning.

Peter Egardt, Vargkommitténs ordförande.

- Jag är mycket nöjd med det konstruktiva arbete som experterna från respektive organisation har nedlagt. Min förhoppning är att detta kommer att bidra till mer sans och balans till den fortsatta debatten, säger landshövding Peter Egardt, ordförande i Vargkommittén. Kommitténs förslag kommer också att kunna vara en god hjälp för regeringen inför det fortsatta arbetet med rovdjursfrågorna.

Den nationella kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg består av representanter för Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Världsnaturfonden, Svenska rovdjursföreningen, LRF, Svenska Samernas Riksförbund, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Sveriges Kommuner och Landsting samt Naturskyddsföreningen. Kommittén har till uppgift att vara ett forum för dialog mellan dessa organisationer och bistå regeringen i arbetet för en hållbar vargpolitik.

Kommittén har hittills bland annat genomfört dialoger med Naturvårdsverket och miljödepartementet. Kommitténs ordförande och huvudsekreterare har också träffat djurhållare som drabbats av vargangrepp och diskuterat vargfrågor med EU-kommissionens generaldirektorat för miljö i Bryssel.

- Nästa steg blir att påbörja diskussioner kring de frågor där organisationerna står längst ifrån varandra. Vi vill se vilka möjligheter till samsyn som finns och påbörja arbetet med en gemensam handlingsplan. Vi kommer också att samla in kunskap om hur rovdjurens närvaro påverkar förutsättningar för näringsliv, rekreation, fäboddrift, jakt och människors vardag, säger Peter Egardt.