Vargkommittén

Välkommen till vargkommitténs webbplats. Vår uppgift är att hjälpa regeringen att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige.

Vi ska bland annat se till att berörda organisationer ges möjlighet att medverka i arbetet med att nå gynnsam bevarandestatus för varg och att hänsyn tas till berörda intressen, näringar och verksamheter samt rådande kunskapsläge.

Vi kommer att arbeta förutsättningslöst och med stor öppenhet. Kommitténs arbete kan följas via webbplatsen där det också finns möjlighet att kontakta oss för att framföra synpunkter och förslag till förbättringar i syfte att utveckla en hållbar vargförvaltning. Vi kommer att läsa all inkommen post men vi kan inte utlova er ett svar.

Vårt första uppdrag blir att vid sidan av ansvariga myndigheter medverka i utarbetandet av den förvaltningsplan för varg som Naturvårdsverket ska fastställa och redovisa till regeringen senast den 1 juni 2012. Kommitténs avser att under våren 2012 träffa miljö- och landsbygdsdepartementen, Naturvårdsverket och rovdjursutredningen. Avsikten är också att besöka ett antal varg- och rovdjurssymposium samt besöka Grimsö forskningsstation.

Vi som arbetar i vargkommittén är:

Peter Egardt, ordförande
Lennart Nordvarg, huvudsekreterare  

Dessutom deltar ledningarna för följande organisationer i kommittén:

Vi kommer löpande att informera Regeringskansliet om vårt arbete samt hålla regelbundna dialogmöten med kansliet under uppdragstiden. Naturvårdsverket kommer att följa och medverka i vårt arbete men ingår inte i kommittén.

Vi ska slutredovisa vårt uppdrag till regeringen den 31 augusti 2013.