Undervattensväxter i Vänern 2013-2018

Löpnummer:
2018-108
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403–6134
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
90
Under 2018 genomfördes undersökningar av undervattensväxter (makrofyter) i 8 delområden i Vänern inom den nationella miljöövervakningen. I inventeringen av undervattensväxter i Vänern ingår totalt 22 delområden med en provtagningsfrekvens på cirka vart femte år. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringarna av makrofyter i samtliga delområden i Vänern mellan åren 2013-2018. En bedömning av ekologiska status med avseende på makrofyter har också genomförts i enlighet Vattendirektivet.
Vänerns vattenvårdsförbund har samordnat projektet. Undersökningen finansierades med medel från Vänerns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län och Havs- och vattenmyndigheten.

Tina Kyrkander & Tove Lawenius. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019. Rapport nr 108.
Kommentar: