Vattenkemi

Vattenundersökningar har pågått i Vänern sedan 1979 med i stort sett samma metoder och analyser. Syftet med provtagningarna är att beskriva vattenkemiskt tillstånd och förändringar i Vänern och dess tillflöden/ utlopp.

Följande parmetrar analyseras: Temperatur, konduktivitet, pH, kalcium, magnesium, natrium, kalium, alkalinitet, sulfatjoner, klorid, ammonium, nitrit-nitrat, totalkväve, kjeldahlkväve, fosfat, totalfosfor, totalt organiskt kol (TOC), kalium-permanganat, absorbans, syrgas,kisel, klorofyll a, siktdjup.

I Vänerns utlopp, Vargön, analyseras förutom de ordinarie vattenkemiska variablerna även metaller (inkl. kvicksilver).
Läs mer om analysmetoder

Vattenhämtare, Foto: Sara Peilot

Vattenkemiprover tas fem gånger per år i Storvänern. Provtagning-arna sker under april, maj, juni, augusti och oktober vid tre olika stationer.

  • Station 1 Tärnan SSO
  • Station 2 Dagskärsgrund N
  • Station 3 Megrundet N
  • Provtagning sker även av vattenkvaliteten i Vänerns utlopp, Göta älv. Vänerns utlopp vid Vargön provtas en gång per månad.

 

Station 1 Tärnan SSO och station 3 Megrundet N provtas från följande djup: 0,5; 10; 30 och 1 meter ovan botten.
Station 2 Dagskärsgrund N provtas från: 0,5; 10 och 1 meter ovan botten.

Karta över provtagningsstationer i Vänern

Vatten kemi i tillflöden

Fler undersökningar av vattenkvaliteten görs i Vänern, fast inte i vattenvårdsförbundets regi. Inom den samordnade recipientkontrollen (industriernas och avloppsreningsverkens egen kontroll av sin verksamhet) sker provtagningar vid fler stationer.

Provtagning i de större tillflödena sker inom respektive vattenvårdsförbund/ vattenförbund för tillflödena eller inom den nationella miljöövervakningen. Transporter i tillflödena av framförallt kväve och fosfor används vid budgetberäkningar, källfördelning och prognoser för Vänerns vattenkvalitet.

Mer information om recipientkontrollen och provtagningen i tillflödena kan fås från Vänerkansliet.

 Relaterat