Undervattensväxter - Makrofyter

Inventering av undervattenväxter görs i utvalda delområden i Vänern för att lokalisera lämpliga miljöövervakningsområden och för att göra en bedömning av ekologisk status utifrån förekommande vattenväxter. Provtagningsfrekvensen är minst vart femte år.
Klotgräs (Pilularia globulifera), Foto: Örnborg Kyrkander

Den första inventeringen av undervattenväxter gjordes i Vänern 2005 med en metodik framtagen för de stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Under 2010-2011 gjordes en förnyad inventering av Tina Kyrkander för att undersöka förändringar av undervattensväxter och dessutom behövdes fler fasta övervakningstransekter läggas ut. Uppdraget genomfördes i samarbete med Vättern och Mälaren på uppdrag av Naturvårdsverket.

Då inventeringsmetodiken såg annorlunda ut för de tidigare invent-eringarna samt att färre transekter inventerades då, är det svårt att jämföra resultat mellan de olika provtagningarna. Man kan dock utläsa vissa skillnader i djuputbredning för flera delområden.

Metoden för inventering av transekterna är tagen från Naturvårds-verkets handledning för miljöövervakning, undersökningstyp - Övervakning av makrofyter i sjöar. Observera att antalet transekter läggs ut till det att artantalet planar ut, enligt anvisningar i undersökningstypen.