Djurplankton

Undersökning av djurplankton i Storvänern syftar till att mäta individtätheter och biovolymer.

Undersökningar av djurplankton i Vänern sker vid tre stationer,
Tärnan, Dagskärsgrund och Megrundet. Djurplankton provtas två gånger per år i juni och augusti och sker från följande djup: 0-10, 10-20 och 20-40 meter. Provtagning av sjöns djurplankton sker samtidigt med provtagningen av vattenkemi.

Djurplanktonmängderna i juni ger en uppfattning över utgångsläget inför den kommande provtagningssäsongen. Vid provtagningen fångas individer som övervintrat i olika utvecklingsstadier, samt individer som har kläckts från bottenvilande övervintringsägg eller från ägg burna av övervintrande vuxna individer.

Vid augustiprovtagningen återfinns däremot de individer som har hunit utvecklats under sommaren. Detta gör att framförallt biomassorna normalt är mycket större vid den senare provtagningen. 

Dominerande arter vid de två provtagningstillfällena är olika hjuldjur och storvuxna hinn- och hoppkräftor. Variationen i djurplankton-samhället mellan olika år beror till stor del på förutsättningarna för primärproduktion i sjön, vilken framförallt styrs av närsalttillgången och klimatet.

 

Karta över provtagningsstationer i Vänern