Undersökningar och resultat

Flera års miljöövervakning har gjort att man fått tillgång till mängder av värdefulla analysdata, vilka är nödvändiga för att studera Vänerns kvalitet.

De undersökningarna som genomförs i Vänerns vattenvårdsförbunds regi ingår i den nationella miljöövervakningen. Det finns också undersökningar som ingår i industriernas eller avloppsreningsverkens egen kontroll av sin verksamhet och miljöpåverkan (s.k. recipient-kontroll). Samordning sker mellan dessa undersökningar och vattenvårdsförbundets.

Recipientkontrollen rapporteras bland annat i årsrapporter från Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden (gäller Dättern) och från Mariestadsfjärden och Åmålsviken. 

Miljöövervakning i Vänern

Allmänt kan miljöövervakning definieras som den verksamhet där tillstånd, trender och effekter i miljön följs. Verksamheten ska beskriva tillståndet i miljön på ett sånt sätt att de är användbara i miljöarbetet.

Syftet med den nationella miljöövervakningen är att:

  • beskriva Vänerns kemiska och biologiska tillstånd och dess utveckling och därmed ge underlag för uppföljning av miljömål och miljöförbättrande åtgärder
  • i samverkan med andra program ge underlag för beräkning av ämnestillförsel från olika källor samt för upprättande av materialbalanser för beskrivning av olika ämnens omsättning i Vänern
  • ge underlag för regionala miljöanalyser
  • vara referens för lokalt miljövårdsarbete samt stödja samordning och gemensam kvalitetssäkring av olika övervakningsinsatser i Vänern. 

År 1973 startade miljöövervakningen i Storvänern. Nuvarande program reviderades 2011. Programmet är uppdelat i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen består av årligen återkommande undersökningar samt undersökningar som återkommer med glesare periodicitet. I den rörliga delen ingår bland annat undersökningar för vilka metod-utveckling ännu pågår, samt undersökningar som genomförs som engångsinsatser. I den rörliga delen reserveras också medel årligen för kampanjvisa undersökningar, till exempel när tillfälliga miljöstörningar uppstår.

Mer information

Kontakta Vänerkansliet om du vill veta mer om våra undersökningar och resultat eller ta del av någon rapport.

Kontakta oss

Vänerkansliet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1, Mariestad

Kontaktperson:
Sara Peilot
010-224 52 05

E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se