Samförvaltning av fiskefrågor

Vänerns vattenvårdsförbund ansvarar sedan 2013 för samförvaltningen av fiskefrågor. Det är en samverkansform mellan fiskets intressenter där viktiga frågor kan diskuteras och förslag på förändringar kan beredas. Här kommer information om samförvaltningen och dess verksamhet att finnas.
Spikens fiskeläge. Foto: Fredrik Nilsson

Temadagar 2018

Inom projektet Samförvaltning Fiske i Vänern kommer det årligen att hållas två stycken temadagar.

Lördagen den 1 september i Lidköping och på Hammarö 

Under Vänerveckan, arrangerade samförvaltning fiske i Vänern den andra temadagen, dels ute på Mörudden på Hammarö och ute på Spiken i Lidköping. Vänerns yrkesfiskare och trollingfiskarna/sportfiskarna visade upp hur deras respektive fisken fungerade med bland annat olika redskap och utrustning.

Program Spiken
Program Mörudden

 

Tidigare temadagar

Tisdagen den 20 februari i Karlstad

Den första temadagen handlade om fångstrapportering.
Dokumentation från dagen:

Sammanställning av workshopen

Samtliga föredrag från dagen 
 

Aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter inom Samförvaltning fiske i Vänern.

Pengar till fiskefrågor i Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund har under våren 2017 lämnat in en ansökan till Fiskeområde Vänern om att bedriva samförvaltning av fiskefrågor i Vänern under 2017-2020. Ansökan har fått positivt besked från fiskeområde Vänern och den 18 januari 2018 kom beslutet om beviljat projektstöd från Jordbruksverket till Samförvaltning fiske i Vänern.

Samförvaltning fiske Vänern

Syftet med projektet - Samförvaltning fiske Vänern - är att utveckla samförvaltningen genom olika projekt där man får till verkliga åtgärder och når en bredare förankring för fiskets intressenter runt Vänern, synliggör behov av miljöåtgärder, sprider kunskap, kompetensutvecklar och marknadsför Vänern.

Vad ska vi göra?

Målet med projektet är att öka samarbetet och samverkan både direkt och indirekt inom fisk- och fiskerelaterade frågor. Nå fler intressenter i de målgrupper som finns. Öka kompetensen inom Samförvaltningen. Öka förståelsen hos de olika målgrupperna och allmänheten samt indirekt öka regelförståelse och regelefterlevnad inom fisket. På lång sikt att öka möjligheten till ett långsiktig nyttjande av Vänerns resurser och att minska risken för överexploatering. Att öka samverkan lokalt, regionalt men även nationellt samt generera mer långsiktiga samarbeten.
Inom projektet kommer förutom styrgruppsmöten och storgruppsmöten olika aktiviteter ske som till exempel temadagar både i fält och som föreläsningar, workshop, deltagande i nationella och internationella symposier och workshops, framtagande av informationsbroschyr med mera. 

Organisation

Vänerns samförvaltning består av en styrgrupp med representanter för yrkes- sport och fritidsfiskarna, Fiskevattenägarna, Fisketurism-företagarna (SEFF), Västra Götalandsregionen, Region Värmland och universiteten - Sveriges Lantbruksuniversitet och Karlstads universitet. Styrgruppen sammanträder normalt två gånger per år. 

Till samförvaltningen finns även en större intressentgrupp bestående av en bred representation av olika organisationer, kommuner och företag. Den större gruppen har normalt möten en gång per år och diskuterar aktuella frågor.