Samförvaltning av fiskefrågor

Vänerns vattenvårdsförbund ansvarar sedan 2013 för samförvaltningen av fiskefrågor. Det är en samverkansform mellan fiskets intressenter där viktiga frågor kan diskuteras och förslag på förändringar kan beredas. Här kommer information om samförvaltningen och dess verksamhet att finnas.

Temadagar 2019

Inom projektet Samförvaltning Fiske i Vänern kommer det årligen att hållas två stycken temadagar.

Den första temadagen kommer att vara i Karlstad fredagen den 27 september. Den kommer att handla om redskapsutveckling för yrkesfisket och hantering av fisk vid Catch and reales.

OBS! NYTT DATUM TEMADAG 2 - 11 OKTOBER!
Den andra temadagen är fredagen den 11 oktober på Marieholm i Mariestad. Denna dag är en utbildnings- och informationsdag för både politiker och tjänstemän. Dagen kommer att handla om fisket i Vänern samt hållbar utveckling av fisket, fisketurism och regionalutveckling.

Mer information om de båda temadagarna kommer inom kort! 

Informationsblad och aktiviteter 2019

Temadagar 2018

Lördagen den 1 september i Lidköping och på Hammarö 

Under Vänerveckan, arrangerade samförvaltning fiske i Vänern den andra temadagen, dels ute på Mörudden på Hammarö och ute på Spiken i Lidköping. Vänerns yrkesfiskare och trollingfiskarna/sportfiskarna visade upp hur deras respektive fisken fungerade med bland annat olika redskap och utrustning.

Tisdagen den 20 februari i Karlstad

Den första temadagen under 2018 handlade om fångstrapportering.

Bakgrund

Pengar till fiskefrågor i Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund fick i början av 2018 beviljat projektstöd från Jordbruksverket för att bedriva samförvaltning fiske i Vänern under 2017–2020. I Fiskevårdsplanen för Vänern som togs fram 2014 poängteras det att en samförvaltning med fokus på fiske behövdes för att fisket i Vänern ska kunna utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Sedan dess har vattenvårdsförbundet ansvarat för en arbetsgrupp för samförvaltning fiske i Vänern.

 

Syfte med projektet

  • Att fungera som en samverkansform mellan fiskets intressenter för att kunna diskutera och bereda förslag på förändringar och undersökningar som på sikt ger ett bättre beståndskydd. Vilket i förlängningen leder till ett långsiktigt nyttjande av Vänerns resurser. 
  • Att öka samverkan lokalt, regionalt men även nationellt, samt generera mer långsiktiga samarbeten som gynnar fisket och fiskeresursen i Vänern.
  • Att synliggör behov av miljöåtgärder.
  • Att sprida information och öka förståelsen om fiskeresursen och regelverket i Vänern. 

Vad ska vi göra?

Målet med projektet är att öka samarbetet och samverkan både direkt och indirekt inom fisk- och fiskerelaterade frågor. Nå fler intressenter i de målgrupper som finns. Öka kompetensen inom Samförvaltningen. Öka förståelsen hos de olika målgrupperna och allmänheten samt indirekt öka regelförståelse och regelefterlevnad inom fisket. På lång sikt att öka möjligheten till ett långsiktig nyttjande av Vänerns resurser och att minska risken för överexploatering. Att öka samverkan lokalt, regionalt men även nationellt samt generera mer långsiktiga samarbeten.
Inom projektet kommer förutom styrgruppsmöten och storgruppsmöten olika aktiviteter ske som till exempel temadagar både i fält och som föreläsningar, workshop, deltagande i nationella och internationella symposier och workshops, framtagande av informationsbroschyr med mera. 

Organisation

Samförvaltning fiske i Vänern samordnas av Vänerns vattenvårdsförbund och består av en styrgrupp med representanter för yrkes- sport och fritidsfiskarna, Fiskevattenägarna, Fisketurism-företagarna (SEFF), Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Sveriges Lantbruksuniversitet samt Karlstads universitet. Styrgruppen sammanträder normalt två gånger per år. 

Till samförvaltningen finns även en större intressentgrupp bestående av en bred representation av olika organisationer, kommuner och företag. Den större gruppen har normalt möten en gång per år och diskuterar aktuella frågor.