Samförvaltning av fiskefrågor

Vänerns vattenvårdsförbund ansvarar sedan 2013 för samförvaltningen av fiskefrågor. Det är en samverkansform mellan fiskets intressenter där viktiga frågor kan diskuteras och förslag på förändringar kan beredas. Här kommer information om samförvaltningen och dess verksamhet att finnas.
Spikens fiskeläge. Foto: Fredrik Nilsson

Pengar till fiskefrågor i Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund har under våren 2017 lämnat in en ansökan till Fiskeområde Vänern om att bedriva samförvaltning av fiskefrågor i Vänern under 2017-2020. Ansökan har fått positivt besked från fiskeområde Vänern och nu inväntas det slutgiltiga beskedet från jordbruksverket.

Samförvaltning fiske Vänern

Syftet med projektet (samförvaltning fiske Vänern) är att utveckla samförvaltningen genom ett omfattande projekt där man får till stånd verkliga åtgärder och når en bredare förankring för fiskets intressenter runt Vänern, synliggör behov av miljöåtgärder, sprider kunskap, kompetensutvecklar och marknadsför Vänern.

Vad ska vi göra?

Målet med projektet är att öka samarbetet och samverkan både direkt och indirekt inom fisk- och fiskerelaterade frågor. Nå fler intressenter i de målgrupper som finns. Öka kompetensen inom Samförvaltningen. Öka förståelsen hos de olika målgrupperna och allmänheten samt indirekt öka regelförståelse och regelefterlevnad inom fisket. På lång sikt att öka möjligheten till ett långsiktig nyttjande av Vänerns resurser och att minska risken för överexploatering. Att öka samverkan lokalt, regionalt men även nationellt samt generera mer långsiktiga samarbeten.
Inom projektet kommer förutom styrgruppsmöten och storgruppsmöten olika aktiviteter ske som till exempel temadagar både i fält och som föreläsningar, workshop, deltagande i nationella och internationella symposier och workshops, framtagande av informationsbroschyr med mera. 

Organisation

Vänerns samförvaltning består av en styrgrupp med representanter för yrkes- sport och fritidsfiskarna, Fiskevattenägarna, Fisketurism-företagarna (SEFF), Västra Götalandsregionen, Region Värmland och forskningen (Sveriges Lantbruksuniversitet och Karlstads universitet). Styrgruppen sammanträder normalt två gånger per år. 

Till samförvaltningen finns även en större intressentgrupp bestående av en bred representation av olika organisationer, kommuner och företag. Den större gruppen har normalt möten en gång per år och diskuterar aktuella frågor.

Protokoll och skrivelser