Sjöarkivet - Undersökningar

Rapporter om undersökningar i Vänern

Ämne Författare och utgivningsår Titel
Undersökningar
1950
Sveriges Meteor-ologiska och Hydro-logiska Institut 1950

Analyser av vattenprov
1968

Undersökningar
1959
Diverse analyser av vatten från Vänern 1959. Karta
Undersökningar       
1957-1959
Kommittén för Vänerns vattenvård Diverse undersökningar 1957-1959
Planer/ program
1931-1960
Länsstyrelsen i Skaraborgs län Karta över provpunkter för Vänern perioden 1931-60
Undersökningar
1959-60
Kommittén för Vänerns vattenvård Diverse Undersökningar 1959 och 1960
Undersökningar
1959-61
Kommittén för Vänerns vattenvård Diverse Undersökningar 1959-1961
Undersökningar
1959-61
Kommittén för Vänerns vattenvård Undersökningar i Vänern 1959-1961
Utvärderingar/
inventeringar
1959-61
Kommittén för Vänerns vattenvård 1962 Undersökningar i Vänern åren 1959-1961. Kommittén för Vänerns vattenvård, Rapport nr 1, 1962
Undersökningar
1961
Kommittén för Vänerns vattenvård PM rörande provtagningar i Vänern 1961
Undersökningar
1962
Akerlindh, Gunnar 1962 Recipientundersökning för Klarälven och norra Vänern. Utredning grundad på observationsvärden från provtagningar utförda åren 1959-1961. Utlåtande nr 2 (reviderat), Konsulterande ingenjörsbyrån vattenvård, Djursholm

Undersökningar
1962
Akerlindh, Gunnar, 1962 Bilagor 1-19 till ovanstående undersökning
Undersökningar
1962
Akerlindh, Gunnar, 1962 Bilagor 20-40 till ovanstående undersökning
Undersökningar
1963
Kommittén för Vänerns vattenvård, 1963 Redogörelse för vinterunder-
sökningar i Vänern utförda år 1963
Undersökningar
1963
Kommittén för Vänerns vattenvård, 1963 Vänernundersökningar, vinterserie 1963
Utvärderingar/
inventeringar
1959-63
Kommittén för Vänerns vattenvård, Rapport nr 2, 1964 Vinterundersökningar i Vänern år 1963 jämte bearbetning av sommarUnder-
sökningarna år 1959

Planer/ program
1967
Länsingenjören i Göteborgs och Bohus län, 1967 Vattenvårdsplan Vänern-Göta älv. Programförslag juni 1967
Undersökningar
1968
Analyser av vattenprov
1968
Undersökningar
1969
SMHI, 1969. Spridning i Vänerns nordvästra del av susp. material från skredet i Norsälven april 1969.

Utvärderingar/
inventeringar
1967-69
Vänerns vattenvårdsförbund, Rapport 3, 1970 Undersökningar i Vänern åren 1967-1969
Utvärderingar/
inventeringar
1967-69
Medelvärden på fosfor-, kväve- och siktdjupvärden i och till Skaraborgs län angränsande sjöar 1967-1969

Undersökningar
1970
Naturvårdsverkets Limnologiska Undersökning, 1970 Provtagningsjournal 6 Mälaren, Hjälmaren, Vättern och Vänern
Utvärderingar/
inventeringar
1959-70
Grimäs, Ulf, 1970 Vänern, undersökningar 1959-1970
Sediment
1971
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, 1972 Bottenundersökningar i Vänerns kustområden 1971. Rapport från etapp I

Utvärderingar/
inventeringar
1969-71
Naturvårdsverkets Limnologiska undersökning, 1972 Undersökningar i Vänern 1969-1971
Utvärderingar/
inventeringar
1969-71
Statens naturvårdsverk, 1973 Undersökningar i Vänern 1969-1971. SNV PM 390. NLU Rapport 63
Utvärderingar/
inventeringar
1970-72
Vänerns vattenvårdsförbund, Rapport 4, 1972 Undersökningar i Vänern åren 1970-1972
Planer/ program
1972
Statens naturvårdsverk, 1972 Vänern - ett program för tillförselkontroll, tillsyn och forskning. Statens naturvårdsverk, publikationer 1972:13

Sediment, metaller
1972
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, 1972 Översiktlig kartering av tungmetaller i botten. Sediment från Vänerns kustområden

Undersökningar
1972
Statens naturvårdsverk, 1972 Förteckningar över undersökningar i Vänern
Planer/ program
1973
Naturvårdsverkets limnologiska undersökning, 1974 Provtagningsjournal 98
1973
Planer/ program 1973 Statens naturvårdsverk, Vänervattenkommittén, 1973 Anteckningar från sammanträde med kommittén för samordning av forsknings- och undersöknings-verksamheten i Vänern (Vänervatten-kommitté) den 30 januari 1973, Statens naturvårdsverk

Utvärderingar/
inventeringar
1973
Statens naturvårdsverk, 1974 Vänerprojektet. Rapport över verksamheten 1973. Statens naturvårdsverk, utredningsenheten, rapport SNV PM 471, 1974
Utvärderingar/
inventeringar
1973
Statens naturvårdsverk, 1975 Recipientundersökningar i Vänern 1973 - en sammanställning. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV Pil 592, 1975

Planer/ program
1974
Statens naturvårdsverk, 1974 Forskning och tillförselstudier i Vänern. En jämförelse mellan pågående insatser och fastställt program. Statens naturvårdsverk, utredningsenheten, rapport SNV PM 424, 1974
Planer/ program
1974
Statens naturvårdsverk, 1974 Information om Vänerprojektet. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 506, 1974
Utvärderingar/
inventeringar
1974
Welch, E B, 1974 The Water Quality of Nearshore Areas in Lake Vänern Causes and Prospects. Vattenkvaliteten i Vänerns skärgårdsområde, Statens naturvårdsverk, SNV PM 509, NLU Rapport 77
Planer/program
1975
Vänerns vattenvårdsförbund, 1975

Vi vill vårda Vänerns vatten.
Sediment, bottendjur
1975
Cato, Ingemar, Olsson, Ingemar o Rosenberg, Rutger, 1975 Sedimentologiska och bottenfaunistiska undersökningar i Välen - ett område att restaurera. Särtryck ur Göteborgs Naturhistoriska Museum. Årstryck 1975.
Utvärderingar/
inventeringar
1975
Ahl, Thorsten, NLU, 1976 En preliminär materialbalans för Vänern. Föredrag vid Vänerkommitténs informationsdag i Karlstad den 19 nov 1975.
Utvärderingar/
inventeringar
1975
Naturvårdsverkets limnologiska undersökning, 1975 Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren - en översikt.
Utvärderingar/
inventeringar
1975
PURAC-nytt, nr 1 1975 Artikel ”Redan renare vatten i Sveriges största slaskhink”.
Utvärderingar/
inventeringar
1968-75
SMHI, 1975 Förändringar i Vänerns vatten. Resultat från en provtagningsserie 1968-75. (Föredrag vid vänerkonferensen i Karlstad 1975-11-19.).
Utvärderingar/
inventeringar
1976
Länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, 1976 Vänerutredningen, redovisning juni -76.
Utvärderingar/
inventeringar
1976
Statens naturvårdsverk, 1976 Rapporter och PM inom Vänerprojektet 1973-1976
Sediment
1977
Håkansson, Lars, 1977 Sediments as Indicators of Contamination-Investigations in the Four Largest Swedish Lakes, Statens naturvårdsverk SNV PM 839, NLU rapport 92

Sediment
1977
Statens naturvårdsverk, 1977 Sediment som indikator på föroreningar - Under-
sökningar i Sveriges fyra största sjöar. SNV 1977, PM 839

Utvärderingar/
inventeringar
1977
K-Konsult, 1977 Vänerredovisningen, lägesrapport feb 77
Planer/
program
1978
Väner-redovisningen, 1978 Vänerkommunernas gemensamma redovisning inom ramen för fysisk riksplanering april 1978

Planer/
program
1979
Ahlgren, Nils, Knutsson, Håkan och Larsson, Jan Erling, 1979 Vänern program för kontroll, övervakning, forskning. Naturvårdsverkets rapport SNV PM 1124

Olja
1980
Teir-Lehtinen, Carola, Mattson, Jan och Lindén, Olle, 1980 Miljöaspekter på oljespill i Vänern. Ekologiska effekter samt synpunkter på bekämpning och sanering

Undersökningar
1973-80
Tabell över vattenprover 1973-1980
Utvärderingar/
inventeringar
1982
Vänerutredningen 1982 Vänern och dess kustområden. Gemensam FRP-redovisning 1982. Länsstyrelserna i P, R och S län. FRP 82, Vänerutredningen, 1982

Utvärderingar/
inventeringar
1985
Länsstyrelsen i Värmlands län, 1986 Vänern 1985. Rapport om tillstånd och belastning
Utvärderingar/
inventeringar
1970-86
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1987 Vänern 1986. Närings-belastning på Vänern under 1970- och 1980-talen. Underlagsmaterial till rapporten

Utvärderingar/
inventeringar
1970-86
Statens naturvårdsverk, Rapport 3551, 1988 Vänern 1986. Närings-belastning på Vänern under 1970- och 1980-talen
Undersökningar
1987
Johansson, Göran, 1987 Hur försurat grundvattnet är
Utvärderingar/
inventeringar
1987

Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1988 Vänern 1987. Rapport om tillstånd och belastning
Utvärderingar/
inventeringar
1985-87
Terra limno Consult, 1984 Inventering av vattendrag till Vänern inom Skaraborg VÄNERN 1985 - 1987
Utvärderingar/
inventeringar
1988
Länsstyrelsen i Värmlands län, 1991 Vänern 1988. Rapport om tillstånd och belastning
Utvärderingar/
inventeringar
1989
KM-lab, 1990 Norra Vänern 1989, del 1. Undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun
Utvärderingar/
inventeringar
1989
Kristinehamns kommun, 1990 Recipientkontrollen i norra Vänern 1989, del 2a. Varnan och Kristinehamns skärgård
Utvärderingar/
inventeringar
1989
Miljöforskargruppen, 1989 Vänern miljöförhållanden - Behov av forskning och kontroll.
Planer/ program
1990
Länsstyrelsen i Värmlands län, 1990 Beslut ang recipientkontroll i Varnan och Kristinehamns skärgård
Utvärderingar/
inventeringar
1990
Fiskenämnden i Värmlands län, 1991 Norra Vänern 1990, del lb
Utvärderingar/
inventeringar
1990
KM-lab, 1991 Norra Vänern 1990, del 1a. Undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun

Utvärderingar/
inventeringar
1990
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1990 Vänern 1990 - sammanställning av recipientkontrollen i och runt Vänern.
Utvärderingar/
inventeringar
1990
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1991 Miljöförhållanden i Vänern i Skaraborgs län 1990
Utvärderingar/
inventeringar
1990
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1993 Vänern 1990. Sammanställning av recipientkontroll i och runt Vänern
Utvärderingar/
inventeringar
1990
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1991 Vänerns skärgårdsområden, Älvsborgs län. Vattenkemi, plankton och påväxt, 1990.
Planer/ program
1991
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1991 Ang förslag till kontrollprogram för Ullersund-Fröfjorden-Vansjösjön-Kävelstocken

Utvärderingar/
inventeringar
1991
KM-Lab, 1992 Norra Vänern 1991, del 1. Undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun (populärbilagan)

Utvärderingar/
inventeringar
1991
Kristinehamns kommun, 1992 Recipientkontrollen i norra Vänern, del 2a. Varnan och Kristinehamns skärgård 1991
Utvärderingar/
inventeringar
1991
Kristinehamns kommun, 1992 Recipientkontrollen i norra Vänern, del 2b. Visman 1991
Utvärderingar/
inventeringar
1991
Lidköpings kommun, 1991 Redovisning och utvärdering av resultat från provtagning i vattnet mellan Kålland och Kållandsö 1991
Undersökningar
1973-91
Vattenkvalitetsdata 1973-1991
Utvärderingar/
inventeringar
1992
KM-Lab, 1993 Recipientkontrollen i norra Vänern, del 1 undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommuner 1992
Utvärderingar/
inventeringar
1992
KM-Lab, 1993 Recipientkontrollen i norra Vänern, del I. Undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommuner 1992 (populärversion).
Utvärderingar/
inventeringar
1992
Kristinehamns kommun, 1993 Recipientkontrollen i norra Vänern, del 2a. Varnan och Kristinehamns skärgård 1992
Utvärderingar/
inventeringar
1992
Kristinehamns kommun, 1993 Recipientkontrollen i norra Vänern, del 2b. Visman 1992
Utvärderingar/
inventeringar
1992
Lidköpings kommun, 1993 Redovisning och utvärdering av resultat från Under-
sökningar i vattnet mellan Kålland och Kållandsö 1992
Utvärderingar/
inventeringar
1992
Åtgärdsgrupp Vänern, 1994 Tillförsel av kväve och fosfor till Vänern 1992 - samt förslag till mål och åtgärder. Åtgärdsgrupp Vänern, Rapport nr 1.

Utvärderingar/
inventeringar
1993
Kristinehamns kommun, 1994 Samordnad recipientkontroll i norra Vänern - Visman 1993. Kolstrandsviken, Åråsviken m.fl. Miljö- och hälsoskyddskontoret

Utvärderingar/
inventeringar
1993
Kristinehamns kommun, 1994 Sarnordnad recipientkontroll i norra Vänern - Varnan och Kristinehamns skärgård 1993. Miljö- och hälsoskyddskontoret. Kristinehamns kommun

Utvärderingar/
inventeringar
1993
Miljö- och hälsoskyddskontoret Kristinehamns kommun, 1993 Samordnad recipientkontroll i norra Vänern Visman 1993. Vismen, Visman, Kolstrandsviken, Kilsviken och Aråsviken

Utvärderingar/
inventeringar
1993
Samordnad recipient-kontroll i norra Vänern Varnan och Kristinehamns skärgård 1993, version 1994-04-14 (inkl. bottenfauna och provfisken 1993). Miljö- och hälsoskyddskontoret Kristinehamns kommun.

Utvärderingar/
inventeringar
1993
Stora Teknik AB/KM Lab, 1994 Samordnad recipientkontroll i norra Vänern 1993. Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun. Stora Teknik AB/ KM-lab 1994

Utvärderingar/
inventeringar
1993
Vänerkansliet, 1993 Vänerblänk, nr 1, mars 1993
Sediment, geologi
1994
Bottendynamisk karta över Vänern. 1994.
Utvärderingar/
inventeringar
1994
KM-lab, 1995 Samordnad recipientkontroll i norra Vänern 1994. Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun.
Utvärderingar/
inventeringar
1994
Kristinehamns kommun, 1995 Samordnad recipientkontroll i norra Vänern - Visman 1994. Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristinehamns kommun
Utvärderingar/
inventeringar
1994
Kristinehamns kommun 1995 Samordnad recipientkontroll i norra Vänern - Vaman och Kristinehamns skärgård 1994 Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristinehamns kommun
Utvärderingar/
inventeringar

Vänerkansliet 1994 Vänerblänk nr 2, juli 1994.

Utvärderingar/
inventeringar
1973-94

Naturvårdsverke, 1996 Vänerns miljötillstånd och utveckling 1973 - 1994. Rapport 4619 Naturvårdsverket.
Utvärderingar/
inventeringar
1995
Kristinehamns kommun 1996 Samordnad recipientkontroll i norra Vänern - Varnan och Kristinehamns skärgård 1995 (sammanfattning). Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristinehamns kommun.
Utvärderingar/
inventeringar
1995
Vänerkansliet 1995 Multivariat statistisk analys av niiljöövervakningen i Vänern. Vänerkansliet, 1995. Meddelande 1995:1
Utvärderingar/
inventeringar
1995
Åtgärdsgrupp Vänern 1995 Kväveretention i Vänern - Underlag för beslut om kvävereninga vid fyra kommunala avloppsreningsverk. Åtgärdsgrupp Vänern, Rapport nr 3.
Planer
1996
Mariestads kommun 1996 Vänerns och Tidans stränder. Underslagsmaterial till utvecklingsplan för Mariestads tätort
Program
1996
Vänerkansliet 1996 Program för samordnad regional miljöövervakning i Vänern. Meddelande 1996:1.
Undersökningar
1996
Vänerns vattenvårdsförbund 1997 Vänern 1996 - årsskrift från Vänerns vattenvårdsförbund. Vänerns vattenvårdsförbund, Rapport nr 4.
Utvärderingar/
inventeringar
1996
STORA 1997 Samordnad recipientkontroll i N Vänern 1996.
Undersökningar
1997
KM lab, 1998 Åmålsviken 1997. Åmåls kommun/KM lab, 1998
Undersökningar
1997
Vänerns vattenvårdsförbund 1998 Vänern 1997 - årsskrift från Vänerns vattenvårdsförbund. Vänerns vattenvårdsförbund, Rapport nr 6.
Utvärderingar/
inventeringar
1997
KM lab 1998 Åmålsviken 1997. Åmåls kommun/KM lab, 1998