Organisation

Vänerns vattenvårdsförbund ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktig ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i Vänern.
Aspholmen i Vänern, Foto: Sara Peilot

Vänerns vattenvårdsförbund är en ideell förening med medlemmar som alla på något sätt nyttjar, påverkar, utövar tillsyn eller i övrigt värnar om Vänern. Vår styrelse består utav förtroendevalda medlemmar. Vi har också ett kansli som ansvarar för att samordna och sprida information om Vänern och svarar på frågor om förbundet.

Vår allmänna målsättning

Förbundet ska verka för att Vänerns naturliga miljöförhållanden bevaras genom att:

  • fungera som ett forum för miljöfrågor och ge information om Vänern.
  • fungera som ett vattenråd för Vänern.
  • genomför undersökningar av Vänern.
  • sammanställa och utvärdera resultat från miljöövervakningen
  • formulera miljömål och föreslå åtgärder där det behövs. Vid behov initiera ytterligare undersökningar. Initiera projekt som ökar kunskapen om Vänern. 
  • informera om Vänerns miljötillstånd och aktuella miljöfrågor.
  • ta fram lättillgänglig information om Vänern
  • samverka med andra organisationer för att utbyta erfarenheter och effektivisera arbetet.

Kontakta oss

Vänerkansliet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1, Mariestad

Kontaktperson:
Sara Peilot
010-224 52 05

E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

 Stadgar

Vänerns vattenvårdsförbunds stadgar