Kväve- och fosforhalten i några övergödda Vänervikar bör minska

Fosfor är ett växtnäringsämne som finns naturligt i Vänern. Fosforhalterna ute i centrala Vänern är idag nära sjöns naturliga tillstånd, vilket är låga halter.

Under 1960- och 1970-talet var fosforhalterna högre. Halterna har alltså minskat i Vänern och sjön har idag uppnått en mer ursprunglig nivå. Men en del skärgårdsområden och vikar har fortfarande för höga fosforhalter och även för höga kvävehalter. Främst gäller det Dättern, Kållandssundet, Kolstrandsviken, Varnumsviken, Ölmeviken och Ekholmssjön. Åar från jordbruksmark till Vänern har också för höga halter av både kväve och fosfor. I dessa områden behövs flera lokala åtgärder.

Åtgärdsarbete, exempel:

  • Minska utsläppen från enskilda avlopp (hus med egen avloppsrening).
  • Minska bräddningen av orenat avloppsvatten från tätorterna.
  • Spridning av stallgödsel på våren istället för på hösten, skyddszoner längs vatten-drag, diken och åkermark.
  • Våtmarker anläggs i avrinningsområdet.
  • Åtgärder inom skogsbruket, exempelvis kantzoner bevaras vid vattendragen.
  • Informationsinsatser och åtgärdsplaner för vikar och vattendrag.
Vänerns övergödda vikar och tillrinnande vattendrag.