Miljögifter

Miljögifter kan komma till Vänern från diffus spridning från marken (kvicksilver) eller från förorenade områden runt sjön (kvicksilver, PCB, dioxin). Hur det bromerade flamskyddsmedlet PBDE sprids är mer oklart. Men misstänkta källor är luftnedfall, sopförbränning och slam från avloppsreningsverk. Även låga halter kan medföra stor skada (exempelvis hormonellt påverkande ämnen). Många av miljögifterna är stabila och finns kvar i sjön under en lång tid.

Vänerns fiskar har förhöjda halter av kvicksilver, PCB, dioxin och det bromerade flamskyddsmedlet PBDE. Livsmedelsverket har kostrekommendationer om hur ofta man kan äta en del av Vänerns feta fiskar och gädda. Miljökvalitetsnormerna i Vänern liksom övriga landets sjöar nås inte på grund av kvicksilver och PBDE.

Vänern är naturligt näringsfattig och därför mer känslig för miljögifter än mer näringsrika sjöar. Vänern lider fortfarande av ”gamla synder”. Flera av miljögifterna i Vänerns fiskar minskar inte eller minskar långsamt. Trots att många punktutsläpp har upphört sedan länge. Sannolikt beror detta på att förorenade områden läcker ut miljögifterna till Vänern via bland annat vattendragen till sjön. 

Rester av bekämpningsmedel hittades vid drygt hälften av alla provtagningar (1986-2000) i jordbruksåar vid Vänern (Bilén 2001). Rester av bekämpningsmedel hittades också i några privata brunnar. Sammanställningen visar att bekämpningsmedel relativt lätt verkar komma ut i diken och dagvattenledningar och vidare till vattendrag och Vänern, trots att de aldrig var avsedda att hamna där.

Åtgärdsarbete, exempel:

  • Fortsätt att kartera och sanera förorenade områden vid Vänern som läcker dioxin-, kvicksilver- och PCB. Redovisa förorenade områden och eventuellt restriktioner av markanvändning i kommunala översiktplaner. undersöka "nya" miljögifter sådana ämnen kan vara PFOS (som tidigare ingick i brandsläckningsskum), bekämpningsmedel, mikroplaster, bromerade flamskyddsmedel eller läkemedelsrester. 
  • Fortsätt att sanera PCB från äldre elektriska kablar, byggnadsmaterial med mera. 
  • Ta fram beredskapsplaner för extremt högt vattenstånd, bland annat för att minska risken för läckage till vatten från förorenade områden och avloppsledningar.
  • Byt ut miljöfarliga kemikalier och bekämpningsmedel inom tillverkningsindustri, jord- och skogsbruk och handeln. Informationskampanjer, rådgivning, tillsyn och forskning behövs för att hitta bättre alternativ.
  • Kartlägg förekomst, belastning och effekter av miljögifter i Vänern och dess tillflöden.