Långsiktig landskapsförändring

Vänerns värden utgörs inte bara av vattnet, utan även av landskapet runt sjön. Stora, eller många, nya bryggor, mobilmaster och vindkraftverk och dylikt kan negativt påverka vänerlandskapets natur- och kulturvärden.

Vänern är av regeringen utpekad som ett av de områden i landet som har särskilt värdefull natur (enligt tredje och fjärde kapitlet i Miljöbalken). Vänerns värden utgörs inte bara av vattnet, utan även av landskapet runt sjön. Stora, eller många, nya bryggor, mobilmaster och vindkraftverk och dylikt kan negativt påverka vänerlandskapets natur- och kulturvärden. Men farhågor finns om att även fisklekområden, fåglar, flyttfåglar, insekter och fladdermöss kan påverkas.

Åtgärdsarbete, exempel:

En långsiktig plan bör tas fram för Vänern som helhet, så att samhällets förändringar tar hänsyn till Vänerns stora natur- och kulturvärden. Planen bör fungera som underlag till kommunernas översiktsplaner, energiplaner och liknande. Vänerns vattenvårdsförbund har tagit fram en vattenvårdsplan för Vänern och den är ett underlag till det fortsatta arbetet.