Kvävehalten i Vänern är för hög

Kväve är ett växtnäringsämne som finns naturligt i sjöar. Kvävehalterna i Vänern har ökat och de höga halterna gynnar bland annat vassväxterna i sjön. Blågrönalger har blivit vanligare.

De höga kvävehalterna påverkar Vänern men de ger i regel inga akuta problem i sjön, till skillnad mot på västkusten. Undantag är några instända vikar där både höga kväve- och fosforhalter ger övergödning. Drygt 60 procent av kvävetillförseln från svenska källor till Skagerrak kommer från Vänern och Göta älv och därför bör kvävehalterna minska i Vänern.

Åtgärdsarbete, exempel:

Fler åtgärder behövs som att återställa en del av de våtmarker som försvunnit (naturlig rening), minska jordbrukets kvävebelastning (exempelvis fånggrödor, vårbearbetning av åkermarken), minskningar av kväveutsläppen till luft (som kommer från trafik, jordbruk, industri med mera), kväverening och minskad bräddning vid kommunernas avloppsreningsverk. En redovisning av källor som tillför kväve och fosfor till Vänern och Göta älv samt åtgärdsförslag finns i rapporten Kväve och fosfor till Vänern och Västerhavet.