Vänerfrågor

Aktuella miljöfrågor och åtgärder för Vänern.

Viktiga miljöfrågor i Vänern är:

  1. Miljöanpassad reglering av Vänerns vattennivåer
  2. Skötsel av Vänerns stränder och skär
  3. Övergödda vikar och vattendrag 
  4. Miljögifter
  5. Bevara orörda natur- och friluftsområden för framtiden.

Åtgärderna är speciellt prioriterade i Vattenvårdsplanen för Vänern. Åtgärderna behövs för att nå de nationella miljömålen och Vänermålen.

Sedan vattenvårdsplanen togs fram har arbetet med EU:s vattendirektiv tagit fart. Prioriterade områden för Vänern är de övergödda vikarna och några åar, vattenförekomster som inte klarar direktivets krav på minst god ekologisk status.

 

Kontakta oss

Vänerkansliet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1, Mariestad

Kontaktperson:
Sara Peilot
010-224 52 05

E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se