Igenväxning

Igenväxningen av Vänerns stränder och skär är troligen den miljöförändring som påverkar Vänerns hotade arter allra mest.

Två olika vegetationsförändringarna har skett i Vänern; dels har vassen ökat innan 1975 och dels växer buskar och träd upp på tidigare kala stränder och skär. Orsaken till förändringarna är oklara men beror troligen på flera faktorer som vattenregleringen av Vänern, ändrat klimat, ökat kvävenedfall och minskat betestryck. Grunda lekområden för fisk och andra arter har växt igen av vass och detta har sannolikt påverkat flera fiskarter. Öppna sandstränder och strandängar håller också på att växa igen och därför försvinner många växter och djur som är beroende av att markerna är öppna. Även tidigare kala fågelskär håller på att förbuskas och har övergetts av häckande sjöfåglar. Framför allt tärnor och skrattmåsar vill ha fri sikt när de häckar och de behöver idag flytta längre ut i skärgården för att finna kala skär. Innerskärgårdarnas fågelliv håller därför på att utarmas.

Stråkvis inventeringen sedan 2000

Sommaren 2000 började växtligheten längs Vänerns stränder inventeras med stråk med en metod speciellt framtagen för Vänern. Här nedan ses ett exempel på hur en tidigare öppen strand har vuxit igen på 12 år.

Åtgärdsarbete

I flera av Vänerns kommuner görs röjningar av igenväxta stränder och fågelskär och vassen klipps utanför exempelvis badplatser och i trånga sund. Ideella krafter utför röjningar av fågelskär, för att året därpå få se att sjöfåglarna kommer tillbaka! 
Se hur Karlstads kommun har arbetat med att minska igenväxningen av Vänerns stränder och skär. 

Brommö, oktober 2000

Brommö, augusti 2012