Biologisk mångfald

Vänern har på grund av sin storlek många ovanliga arter och en del av dem är hotade.

En sammanställning av arterna finns i Årsrapport 2004, Hotade och sällsynta arter (sid 59).

Hotade arter

Öppna, solbelysta stränder och sandstränder är idag ovanliga eftersom Vänerns stränder och skär växer igen. Exempel på hotade arter som missgynnats är strandbräsma, flygsandvägstekeln, skedand och mindre strandpipare. Tamdjur som betar stränderna gynnar många av växterna och djuren. Risken att Vänern ska få in fler främmande arter är stor. Nya arter och sjukdomar kan komma in med sjöfartens barlastvatten och vid utsättningar av fiskar, damm- och akvarieväxter eller via fiskodlingar. En del främmande arter kan skada och påverka dricksvattnets kvalitet, sjöns växter och djur och främmande fisksjukdomar är ett hot mot Gullspångslaxens och Klarälvslaxens överlevnad.

Främmande arter

I Vänern finns hittills sju kända främmande arter och de som har haft störst negativ effekt på sjön är signalkräfta, kräftpest och mink (läs mer i Årsskrift 2003). Utbyggnaden av vattenkraften, vattenregleringar och andra förändringar i åar och älvar till Vänern har påverkat viktiga lek- och uppväxtområden för många arter, till exempel Gullspångslaxen, Klarälvslaxen och fiskarna asp och färna. Några arter har ökat och exempel är havsörnen som efter ett uppehåll på över hundra år började häcka igen år 2001 vid Vänern.

Åtgärdsarbete, exempel:

  • Åtgärder behövs för att förhindra att främmande arter och sjukdomar kommer till Vänern med fartygens barlastvatten, med införsel av nya damm- och akvarieväxter, fiskodlingar, fiskutsättningar med mera (se vidare Årsskrift 2003).
  • Skydda häckningarna av roskarl, skräntärnan, havsörn och andra hotade fågelarter.
  • Skydda och återställ lek- och uppväxtområden för hotade fiskar och andra hotade arter i vattendragen till Vänern.
  • Bevara de naturligt lekande laxarna och öringarna i Gullspångsälven, Klarälven och Tidan (läs mer).
  • Fler betade strandängar behövs och en del röjning av tidigare kala skär och igenväxta sandstränder.
  • Inventera Vänerns djur och växter så att kunskapen ökar om vilka arter och livsmiljöer som är hotade.