Miljöhistoria

Vänern har påverkats av människor under många
århundraden. Industrialisering, jordbruk, sjöfart och vattenkraftsreglering är några av de verksamheter som bidragit till den ökade belastningen på miljön.

Sjön har haft stor betydelse som farled och till försörjning. När befolkningen ökade under 1800-talet växte städerna, mer åkermark odlades upp, fisket blev effektivare, vattenkraftverk byggdes i åar och älvar, vattennivån reglerades och industrier växte fram.

Industrialiseringen bidrog till ökad belastning på miljön med utsläpp från tätorter och industri. Många massa- och pappersbruk byggdes under 1800-talet och särskilt vid norra Vänern. Pappers- och massafabrikernas utsläpp av fibrer och kvicksilver till Vänern var mycket omfattande. När det var som värst på 1960- och 1970-talen kunde man exempelvis inte äta gädda från delar av sjön på grund av fiskens höga kvicksilverhalter. Vänern betraktades på den tiden som en av världens mest kvicksilverförorenade sjöar.

Tidigt byggdes vattenkraftsverk i vattendragen till Vänern. Kraftverksdammar och regleringar orsakade att många fiskstammar slogs ut. Vattenståndet i Vänern reglerades år 1935.

Vänern har sedan början av 1900-talet varit utsatta för mer omfattande avloppsutsläpp från industrier och städer. I vattnet utanför dessa utsläppskällor fanns förr ofta en illaluktande sörja.

Vänern blev bättre

År 1969 infördes en miljöskyddslag som kom att ha stor betydelse för Vänern återhämtning. Myndigheter, industrin och allmänheten blev samtidigt mer miljömedvetna. Statsbidrag gavs till miljöåtgärder och ny teknik utvecklades. Dessutom förbjöds kvicksilver. Under 1970-talet förbättrades städernas avloppshantering. Inom industrin genomfördes omfattande utbyggnader av avloppsreningen och tillverkningsprocesserna blev mer miljövänliga.

Efter alla åtgärder blev Vänerns tillstånd så småningom bättre. De stora synliga utsläppen av fibrer och avloppsvatten minskade. Fosforhalterna minskade i Vänern och siktdjupet ökade. Halten av organiskt material i sjön minskade drastiskt och kvicksilverutsläppen har i dag upphört. Ute i sjön kan man idag dricka Vänerns vatten som det är utan rening.

Trots att halterna av miljögifter i fisk har minskat, som kvicksilver, DDT och PCB, är halterna fortfarande förhöjda i Vänern och en del fetare fisk har kostrekommendationer. Vänern är i dag näringsfattig och är därför mer känslig för miljögifter än den mer näringsrika sjöar.

De stora punktutsläppen av föroreningar har tack vare omfattande åtgärder kraftigt minskat och kvar är de mer diffusa utsläppen såsom läckage från jordbruksmark och avlopp från hus på landet, atmosfäriskt nedfall, och kemikalieanvändningen i samhället.

Läs mer under Vänerfrågor