Fakta om Vänern: Sjöfakta

Vänern är Sveriges största sjö och har ett avrinningsområde på cirka 46 880 km2. Exempel på vattendrag som rinner till Vänern är Klarälven, Upperudsälven, Byälven, Norsälven, Tidan och Lidan.

Sjön har 22 000 öar och skär samt en stor skärgård. Vänerns avrinningsområde är landets största och motsvarar 10 procent av Sveriges yta. Vänerns utlopp, Göta älv är landets vattenrikaste älv, med en medelvattenföring på ca 550 m3/s. Tillrinningsområdet domineras av skog, med drygt två tredjedelar av ytan. Åker- och betesmark täcker en sjättedel av tillrinningsområdet och störst andel finns söder om Vänern.

Karta över Vänern

I tabellen finner ni en jämförelse mellan Sveriges tre största sjöar.

                          

Vänern  

Vättern  

Mälaren     

Sjöarea, km2

5 650

1 910

1 120

Maxdjup, m

106

128

63

Medeldjup, m 

27

40

13

Volym, km

153

78

14

Vattnets beräknade
omsättningstid, år

8-9

58-60

2-3

Avrinningsområde exkl.
sjöyta, km2  

46 800*

4 400**

22 600*** 

Antal öar (>25 m2)

12 285 

858 

1 416

Strandlängd inkl. öar, km

4 500

800

2 400

Dricksvatten (antal personer)

800 000

250 000

1 500 000

Vattenreglering, vanligen, m 

0,7-0,8 

0,3-0,4 

0,7 

Siktdjup, m

4-6 

10-15

1-3 

Fosforhalter, vanligen  µg/l

6-8 

4-6 

20-60 

Kvävehalter, vanligt mg/l 

0,8 

0,7-0,8 

0,6-2 

Klorofyllhalt, vanligen mg/m3 

2-3 

0,8-1,2 

3-20 

* 10 % av Sverige
** 1 % av Sverige
*** 5 % Av Sverige