Vattenvårdsplan för Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund har tagit fram en vattenvårdsplan, som antogs 2006. Planen är en kunskapsöversikt med gemensamma mål för Vänern och med åtgärdsförslag som kan ge underlag vid framtida undersökningar, utvärderingar, ställningstaganden, råd, planering med mera.

Fem skäl att satsa på Vänern
Vattenvårdsplan - kampanjer 2016-2021

Vattenvårdsplanen är tänkt att vara ett levande dokument som ska användas under många år. Vid utvärderingen av planen tyckte flera av förbundets medlemmar att den behöver bli mer känd. Förbundet behöver en mer ”levande” plan med uppföljningar och återkopplingar.

Nu har dokumentet som rör ”Mål och åtgärder” uppdaterats. I skriften ”Fem skäl att satsa på Vänern. Vattenvårdsplan – kampanjer 2016-2021” tar förbundet upp fem av de viktigaste miljöfrågorna för Vänern och hur vi ska jobba med dem under sex år. Tanken är att medlemmarna ansluter till de aktiviteter som passar deras verksamhet.

Vattenvbårdsplan kampanjer 2016-2021 

 

Bakgrundsarbeten till Vattenvårdsplanens - kampanjer 2016-2021

Skriften diskuterades vid Vänerdagen hösten 2015 och var därefter på remiss hos Vänerns vattenvårdsförbunds medlemmar. Totalt har 17 av 74 av förbundets medlemmar svarat på remissen. Att vi ska jobba med kampanjer är tydligt, alla är positiva till detta. Det är också bra att varje kampanj löper över två år, samt att Vänerns tillgängliga stränder behandlas under hela perioden. Medlemmarna vill vara med i arbete med vattenvårdsplanen, men är osäkra på vilka resurser man har för detta arbete. Sammarbeten är viktigt för att nå framgång och det är viktigt med framförhållning för att få till bra och undersökningar och åtgärder där flera aktörer kan medverka. Det är viktigt att inte glömma att följa upp vad kampanjerna ger för resultat. Hur mår Vänern när kampanjperioden 2016-2021 är slut? Kommunernas roll kan gärna förtydligas. Remissvaren innehöll också fler idéer på hur kampanjerna kan genomföras, synpunkter som tas med i det fortsatta arbetet. En längre remissammanställning hittar du här intill.