Vattenrådsarbete

Vänerns vattenvårdsförbund har som en av sina arbets-uppgifter att utgöra ett vattenråd för Vänern. Vattenrådet deltar i genomförandet av EU:s vattendirektiv och svarar för den lokala samverkan och förankringen.

Åtgärder för Vänern plan 2015-2021 -
vad tycker du?

Vänerns vattenvårdsförbund besökte tillsammans med Länsstyrelserna runt sjön Vänerkommunerna under februari och mars 2015. Under de fyra samrådsmötena deltog totalt 136 personer. det var ett stort engagemang och deltagande i gruppdiskussionerna. Mötena gav ett bra underlag till att kunna svara på remissen till Vattenmyndigheten gällande statusklassningen och åtgärdsprogrammet för Vänern.
 
Samverkansmöte Kristinehamn

Syftet med mötena var att diskutera aktuella vattenfrågor för Vänern och samråda kring den nya statusklasningen och åtgärdsförlaget för Vänern som var ute på samråd från den 1 november 2014 till och med den 30 april 2015.

Vår uppgift är att delta i arbetet med vattenförbättrande åtgärder, initiera lokala åtgärdsgrupper och bidra med bättre underlag till åtgärdsprogrammet. Vi informerar, samlar in och samordnar synpunkter för Vänern på statusklassningen och på åtgärdsprogram, förvaltningsplaner med mera. Arbetet leds av Vattenmyndigheten för Västerhavet och av Länsstyrelsen.

Vattenregleringen sänker den ekologiska statusen i Vänern

Nu är den nya bedömningen av Vänerns ekologiska och kemiska status klar. Denna gång har hydromorfologin, som regleringen av Vänerns sjöyta, klassats och påverkat den ekologiska statusen. I förra cykeln togs inte hydromorfologin med. För Vänerns del har detta lett till att den ekologiska statusen har sänkts från god till måttlig. Avsaknad av naturliga vattenståndsvariationer gör att de känsliga livsmiljöer som är beroende av hög- och lågvatten växer igen, som exempelvis sandstränder, fågelskär och grunda vikar. De vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status kommer att omfattas av åtgärder för att kunna uppnå god status. Den nya statusklassningen ligger ute på VISS (vattendragsinformation Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se. Det officiella samrådet startade den 1 november 2014.