Projekt

Vänerns vattenvårdsförbund deltar i många olika projekt för att undersöka förändringar i miljön vid Vänern. Vi informerar om våra resultat, föreslår och genomför åtgärder för att förbättra miljötillståndet i Vänern.

Ett av de större projekt som vi arbetar med just nu är undersökningar av strandvegetationen vid Vänern. Det pågår en mycket snabb igenväxtning utmed Vänerns stränder och inventeringar görs av strandvegetationen och den öppna strandmiljön för att bedömma vilka åtgärder som krävs för att hindra att igenväxtningen fortsätter.

Genomförda undersökningar

  • Tolkning av flygfoton av stränder, vikar och skärgårdar
  • Inventering av strandvegetation med stråk
  • Inventering av gåsbete i fyra typvikar
  • Vattenkemisk och växtplanktonundersökning i fyra typvikar
  • Nätprovfiske i fyra vikar varav två typvikar
  • Undervattensväxter (makrofyter)

Calluna AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland tagit fram ett underlag som utreder den nya tappningsstrategins effekter på naturvärden och miljöer för friluftsliv.
Här kan du läsa rapporten: 
Vänerns tappningsstrategi - Effekter och konsekvenser för flora, fauna och friluftsliv

SMHI fick i sin tur uppdraget, från Länsstyrelsen i Värmland, att ta fram en alternativ tappningsstrategi till den som började tillämpas 2008. En tappningsstrategi med Naturhänsyn.
Tappningsstrategi med naturhänsyn för Vänern – Strategi 1 och Strategi 2

Bakgrunden till projektet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat en överenskommelse med Vattenfall AB om en ändrad tappningsstrategi för Vänern från 2008. Överenskommelsen har upprättats på uppdrag av regeringen för att minska risken för översvämningar. 

Samhällsnyttan med den nya regleringsstrategin bedöms som mycket stor, dock kan regleringsstrategin negativa påverka Vänerns växter och djur, stränder, skärgårdar och vikar. En ändrad regleringsstrategi med lägre vattenstånd och minskade vattennivåvariationer innebär sannolikt att igenväxningen av vass, buskar och träd ökar på Vänerns stränder, skär och vikar. Vänerns vikar kan påverkas genom igenväxning, sämre vattenutbyte och försämrad strandvegetation och djurliv.

Redan idag har vikarna tidvis problem med sämre vattenkvalitet, syrebrist och algblomningar, vilket sannolikt förvärras vid ett lägre vattenstånd och mindre vattenståndsvariationer. Många växter och djur vid Vänerns vikar och ständer är beroende av vattenståndsvariationer för att fortleva.